888 33 43 63 ul. Wiktorska 19 m.9   |   ul. Augustyna Locci 31 kontakt@centrum-psychoterapii.com

Agnieszka Znosko

Psychoterapeuta

Jestem psychoterapeutą w trakcie szkolenia w Studium Psychoterapii „Laboratorium Psychoedukacji” w Warszawie (ośrodek szkolący rekomendowany przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego).

Doświadczenie zdobywałam pracując z osobami zmagającymi się z psychozą i zaburzeniami osobowości w Stowarzyszeniu Rozwoju Psychoterapii i Psychiatrii Środowiskowej „Azaliowa”, a także na stażach klinicznych w Klinice Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, oraz w klinice Psychologiczno-Psychiatrycznej NZOZ Psychomedic.pl.

Pracuję z osobami doświadczającymi trudności osobistych, emocjonalnych oraz w relacjach. Pomagam w radzeniu sobie z depresją, lękami, traumą, nerwicami, a także niską samooceną, zaburzeniami nastroju czy trudnością w kontroli emocji. Pomagam w trudnościach w relacjach, związkach, po stracie czy rozstaniu, osobom, które identyfikują u siebie syndrom DDA, przezywają trudności adaptacyjne oraz z osobami, które chciałyby lepiej rozumieć siebie, dokonywać bardziej świadomych i satysfakcjonujących wyborów w swoim życiu.

W pracy najważniejsze jest dla mnie tworzenie relacji opartej na zaufaniu, szacunku i akceptacji. Wierzę, że stanowi ona podstawę na drodze do realizacji pożądanych celów terapeutycznych i poprawy samopoczucia Klienta.

Pracuję w nurcie psychodynamicznym z osobami dorosłymi i grupami. Swoją pracę poddaję superwizji u certyfikowanych superwizorów PTP.

Psychoterapię prowadzę również w języku angielskim i rosyjskim.

Specjalistka przyjmuje w oddziale Wiktorska.

Психотерапия на русском языке. Я – психотерапевт в процессе обучения в Высшем Учебном Заведении Психотерапии „Лаборатория Психообразования” в Варшаве (учебный центр, рекомендованный Секцией Психотерапии Польского Психологического Общества и аттестованный Научной Секцией Психотерапии Польского Психиатрического Общества).

Опыт я приобретала, работая с людьми, борющимися с психозом и расстройствами личности в Ассоциации Развития Психотерапии и Экологической Психиатрии „Azaliowa”, а также во время
клинических стажировок в Клинике Неврозов, Расстройств Личности и Питания в Институте Психиатрии и Неврологии в Варшаве и в Психолого-Психиатрической Клинике,
Негосударственном Медицинском Учреждении Psychomedic.pl.

Работаю с людьми, испытывающими личные, эмоциональные трудности, а также трудности в отношениях. Помогаю справиться с депрессией, тревожностью, травмами, неврозами, а также с
низкой самооценкой, расстройствами настроения или трудностями в контроле эмоций. Помогаю справиться с трудностями в общении, отношениях, после потери или разрыва,
людям, которые диагностируют у себя синдром ВДА (Взрослые Дети Алкоголиков), испытывают трудности адаптации, а также людям, которые хотели бы лучше понять себя, уметь сделать
более осознанный и оптимальный выбор в своей жизни.

В работе для меня самое главное – создать отношения, основанные на доверии, уважении и принятии. Я верю, что они являются основой на пути к достижению желаемых
терапевтических целей и улучшению благополучия Клиента. Я работаю в психодинамическом направлении со взрослыми людьми и группами. Свою работу проверяю у
сертифицированных супервизоров КПТ (Когнитивно-Поведенческая Психотерапия).

Специалист принимает пациентов в Викторской палате.