888 33 43 63 ul. Wiktorska 19 m.9   |   ul. Augustyna Locci 31 kontakt@centrum-psychoterapii.com

Klauzula informacyjna dot. kontaktu z Administratorem

Informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe – szczegółowe informacje znajdziesz poniżej:

 1. Administrator danych osobowych
  Administratorem Twoich danych osobowych jest DILIT sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiktorskiej 19/9, 02-587 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000881610, posiadająca nr NIP: 5213919215 oraz REGON: 388101306, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 PLN („Administrator”).
 2. Dane kontaktowe Administratora
  Można się z nami skontaktować:
  1. telefonicznie: 888 33 43 63;
  2. pod adresem e-mail: kontakt@centrum-psychoterapii.com;
  3. pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: Dilit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiktorskiej 19/9, 02-587 Warszawa
  4. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
   Administrator nie ma obowiązku powołania Inspektora Ochrony Danych i nie wyznaczył osoby do pełnienia tej funkcji.
 3. Cele przetwarzania danych, podstawa prawna
  W zależności od sytuacji przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:
  1. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO), którym jest:
   1. prowadzenie korespondencji kierowanej do Administratora w związku z jego działalnością gospodarczą, w tym komunikacja i rozwiązywanie spraw, której dotyczy korespondencja email lub tradycyjna (w szczególności obsługa zapytań, reklamacji etc.), a także kontaktu z Administratorem w innych sprawach – poprzez formularz kontaktowy, wiadomość e-mail, czat online, infolinię lub za pośrednictwem innych mediów;
   2. ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami, związanymi z korespondencją;
  2. prowadzenia korespondencji w zakresie realizacji zawartej umowy oraz prowadzenia korespondencji mającej na celu zawarcie nowej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  3. prowadzenie marketingu bezpośredniego – wysyłanie informacji o produktach i usługach Administratora oraz produktach i usługach podmiotów powiązanych z Administratorem – na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  4. spełnianie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych ponieważ przetwarzanie w tym przypadku jest niezbędne do wypełnienia wymogów wynikających z właściwych przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 4. Kategorie odbiorców danych
  Twoje dane osobowe, mogą być udostępnione następującym kategoriom podmiotów:
  1. klientom oraz kontrahentom Administratora;
  2. podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa (sądom, organom państwowym itp.);
  3. podwykonawcom i innym podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, w tym w szczególności podmioty świadczące usługi księgowe, informatyczne, marketingowe, komunikacyjne i analityczne, prawne i windykacyjne;
  4. spółkom powiązanym z Administratorem. W każdym wypadku przetwarzanie Twoich danych osobowych przez ww. odbiorców będzie odbywać się na podstawie stosownego upoważnienia, umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych albo na mocy obowiązujących przepisów.
 5. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
  Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, jednakże Administrator korzysta z usługi Google Workspace, w konsekwencji ze względu na charakter usług świadczonych przez Google LLC możliwy jest transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w polityce prywatności Google LLC.
 6. Zabezpieczenia
  W celu zapewnienia integralności i poufności danych osobowych Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, że przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane tylko przez osoby uprawnione. Administrator m. in. wdrożył odpowiednie procedury w zakresie zabezpieczenia hasłami o wysokim stopniu złożoności kluczowych zasobów informatycznych zawierających dane osobowe oraz informowania Inspektora Ochrony Danych o naruszeniach danych osobowych, a także dokłada należytych starań aby zapewnić możliwość zapisu danych osobowych na kopiach zapasowych.
  Aby uzyskać szczegółowe informacje o zabezpieczeniach stosowanych przez Administratora dotyczących ochrony danych osobowych (w tym zabezpieczeniach stosowanych w przypadku przekazania danych osobowych poza EOG) możesz skontaktować się z Administratorem korzystając z danych kontaktowych podanych w pkt II oraz pkt III powyżej.
 7. Okres przechowywania danych
  Okres przechowywania Twoich danych wynosi dla:
  1. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, związanymi z prowadzoną korespondencją – do momentu przedawnienia tych roszczeń;
  2. spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z właściwych przepisów prawa – do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa;
  3. kontaktu z Administratorem (formularz kontaktowy, wiadomość e-mail, czat online, infolinia) – do momentu zakończenia spraw, z którymi związany jest kontakt;
  4. prowadzenia korespondencji związanej z umową – do momentu wygaśnięcia umowy lub przedawnienia roszczeń z nią związanych;
  5. prowadzenia marketingu – do wycofania Twojej zgody lub w terminie 5 lat od wyrażenia zgody.
 8. Twoje prawa
  Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do:
  1. żądania dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii;
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. usunięcia danych – jeżeli nie ma podstaw prawnych do tego, aby dane osobowe były przetwarzane;
  4. ograniczenia przetwarzania danych – jeżeli dane osobowe przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub przetwarzane bezpodstawnie, lub jeżeli ich usunięcie nie jest możliwe z uwagi na istnienie ważnej podstawy prawnej przetwarzania;
  5. przenoszenia danych – prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych dostarczonych na podstawie zgody lub na podstawie umowy; można też zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;
  6. wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, można złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  7. wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
   W celu wykonania swoich praw możesz skontaktować się z Administratorem w jeden ze sposobów podanych pkt II lub pkt III.
 9. Prawo do sprzeciwu
  Możesz, w każdym czasie, wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), za pośrednictwem środków komunikacji wskazanych w pkt II lub pkt III.
 10. Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych i konsekwencjach ich niepodania
  Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji przez administratora ww. celów których dotyczy przetwarzanie na właściwej w danym przypadku podstawie prawnej.