888 33 43 63 ul. Wiktorska 19 m.9   |   ul. Augustyna Locci 31 kontakt@centrum-psychoterapii.com

1.

Regulamin określa warunki świadczenia usług terapeutycznych przez firmę DILIT Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiktorska 19/9, poniżej nazwaną „Centrum Psychoterapii”.

2.

Z konsultacji i psychoterapii w „Centrum Psychoterapii” mogą korzystać osoby, które wyrażają zgodę na kontakt ze specjalistami pracującymi oraz współpracującymi z „Centrum Psychoterapii” i respektują niniejszy Regulamin.

3.

Z pomocy psychoterapeutycznej w „Centrum Psychoterapii” mogą korzystać osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, wymagana jest obecność lub pisemna zgoda opiekuna prawnego. Osoby niepełnoletnie
przyjmowane są po konsultacji psychoterapeuty z rodzicami lub opiekunami prawnymi i za ich pisemną zgodą.

4.

Pacjent może umówić na wizytę wyłącznie siebie. Wyjątek stanowi umówienie innej osoby dorosłej, pod warunkiem, że jest jej prawnym opiekunem.

5.

Pacjent może dokonać rezerwacji terminu konsultacji telefonicznie, poprzez formularz kontaktowy na stronie www.centrum-psychoterapii.com lub poprzez pocztę elektroniczną kontakt@centrum-psychoterapii.com.

6.

Konsultacja / Sesja terapeutyczna pacjenta trwa 50 minut, konsultacja/sesja terapeutyczna pary trwa 50 lub 90 minut.

7.

Korzystanie z usług „Centrum Psychoterapii” jest odpłatne, zgodnie z cennikiem, który jest zamieszczony na stronie www.centrum-psychoterapii.com/cennik/

8.

Warunkiem rozpoczęcia terapii są konsultacje. Ich ilość jest różna, właściwa dla każdego przypadku z osobna.

9.

Pacjent po konsultacji może zostać skierowany na terapię do innego terapeuty, jeśli konsultant nie dysponuje terminem odpowiadającym pacjentowi. Może być też skierowany do innej formy terapii niż pierwotne zgłoszenie, zgodnie z wiedzą i doświadczeniem konsultanta.

10.

Od momentu rozpoczęcia psychoterapii psychoterapeutę i Pacjenta obowiązuje indywidualnie ustalany i omówiony w trakcie konsultacji kontrakt terapeutyczny zawierany pisemnie lub ustnie, którego zasady mogą nieznacznie różnić się od niniejszego Regulaminu. W kontrakcie terapeutycznym zawarte są ustalenia dotyczące czasu trwania terapii, odwoływania i przekładania sesji oraz sytuacji przerwania terapii.

11.

W przypadku spóźnienia się Pacjenta na spotkanie, skraca się ono o czas spóźnienia Pacjenta, bez wpływu na cenę usługi.

12.

W uzasadnionych przypadkach „Centrum Psychoterapii” może odmówić lub zaprzestać świadczenia usług osobom indywidualnym lub różnym podmiotom.

13.

Psychoterapeuci pracujący oraz współpracujący z „Centrum Psychoterapii” nie prowadzą dokumentacji pacjenta. Na prośbę pacjenta może zostać przygotowane zaświadczenie dotyczące udziału w psychoterapii zawierające informację o czasie trwania procesu terapii (ilość spotkań, data początku i zakończenia). W przypadku sporządzania zaświadczenia specjalista ma prawo sprawdzić zgodność podawanych danych osobowych z dowodem tożsamości.

14.

Psychoterapeuta jest zobowiązany do dochowania tajemnicy zawodowej, która dotyczy informacji pochodzących z terapii, a także samego faktu korzystania przez Pacjenta z terapii wobec osób trzecich. Wyjątkiem jest sytuacja zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta lub osób trzecich, albo sytuacje określone prawem. W stanach zagrożenia zdrowia i życia pacjenta lub innych osób, specjaliści mają prawo zatrzymać Pacjenta w ośrodku i wezwać służby ratownicze, co jest zgodne z Ustawą o Ochronie Zdrowia Psychicznego z dnia 19.08.94 r.

15.

Polityka prywatności dotycząca sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych dostępna jest na naszej stronie internetowej pod adresem: www.centrum-psychoterapii.com/politykaprywatnosci/ .